head image


Terms and Conditions

gjhub.com ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

 1. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

  บริษัท จีเจฮับ(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ “gjhub.com” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” เพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวโดยตลอด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์โดยทันที

 2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ สามารถทำการสั่งซื้อสินค้า ได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อสินค้า ตลอดจนได้รับการคุ้มครองดูแลตามสิทธิต่างๆ ตามที่เว็บไซต์กำหนด
  3. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ หากบริษัทตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิ์ระงับความเป็นสมาชิกและการใช้งานระบบทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เมื่อผู้ใช้บริการทำการสมัครสมาชิกแล้ว บริษัทจะทำการส่งอีเมล์ยืนยันการสมัครสมาชิก ไปยังอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ โดยผู้ใช้บริการต้องยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นผู้ใช้บริการจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อ Login เข้าสู่ระบบได้ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ยืนยันความเป็นสมาชิกภายในระยะเวลาที่กำหนด บัญชีของผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  5. หากพบว่ามีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  6. บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แต่ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย หรือเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
  7. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ Password นั้นเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะเป็นด่านแรกที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรเรียนรู้วิธีตั้ง Password ตามหลักการที่ดี ไม่ให้เกิดการเดาสุ่มได้ง่าย ทั้งนี้ หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีทราบ Username และ Password ของผู้ใช้บริการ แล้วเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำ Username และ Password ของตนเองไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย
  8. ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
  9. สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
   • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
   • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และ Password ของตนเองไว้เป็นความลับ
   • ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
  11. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทจากทางอีเมล์หรือสื่ออื่นๆ ยกเว้นผู้ใช้บริการจะระบุว่าไม่ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท ทั้งนี้การส่งอีเมล์ข่าวสารไปยังสมาชิก ทางบริษัทจะทำการ Scan และตรวจจับ Virus ก่อนส่งอีเมล์ทุกครั้ง ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การจำกัดความรับผิด

  เว็บไซต์ gjhub.com เป็นตลาดกลางการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่นำสินค้าขึ้นมาขายเป็นจำนวนมาก สินค้ามีความหลากหลายทั้งทางด้านราคา คุณภาพ และการรับประกัน ซึ่งถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะออกนโยบายควบคุมร้านค้าไม่ให้ขายสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าผิดกฎหมายทั้งหมดก็ตาม แต่ทางเว็บไซต์ก็ไม่อาจทราบที่มาของสินค้าที่นำมาขายบนเว็บไซต์ได้ทั้งหมด ดังนั้น ทางบริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อตัวสินค้าได้ ความผิดดังกล่าวข้างต้นร้านค้าผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเองทั้งหมด

 4. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

  บริษัทไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ gjhub.com ออกไปยังเว็บไซต์อื่นโดยเด็ดขาด แต่กรณีที่เว็บไซต์อื่นต้องการเชื่อมโยงเข้ามายัง gjhub.com สามารถกระทำได้ โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตเป็นรายกรณี

 5. สิทธิส่วนบุคคล

  บริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

 6. สิทธิ์ของ Gjhub

  1. บริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ รูปภาพสินค้า รูปภาพแบนเนอร์ รวมถึงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 7. ข้อตกลงในกรณีเกิดข้อพิพาท

  1. เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์การให้บริการของเว็บไซต์ gjhub.com ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงให้ทางบริษัทเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว โดยผู้ขายตกลงให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดตามที่บริษัทร้องขอ และตกลงยึดถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด ยกเว้นกรณีที่มูลค่าความเสียหายเกินกว่า 100,000 บาท โดยผู้ขายหรือผู้ซื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ยอมรับคำตัดสินของบริษัท ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้ตามกฎหมาย โดยบริษัทจะเป็นพยานให้ข้อมูลทั้งหมดตามความเป็นจริง ยกเว้นพบว่าผู้ขายและผู้ซื้อได้ตกลงซื้อขายกันเองนอกระบบของเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายยินยอมชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามมูลค่าของสินค้า หรือเต็มจำนวนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่บริษัททันทีที่บริษัทร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำส่งค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าต่อไป และผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับในการดำเนินการทั้งหมดให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 500 บาทด้วย โดยผู้ขายยินยอมให้บริษัทหักจากบัญชีรายได้ของผู้ขายได้ทันที หากเงินในบัญชีดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ขายตกลงชำระเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทแจ้งให้ทราบ

Privacy Policy

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างดี โดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ gjhub.com ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน ทาง web server ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเอาไว้เท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือระยะเวลาที่เข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

 1. คุกกี้ (Cookie)

  คุกกี้ เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป ทำให้เว็บไซต์สามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ท่านสามารถกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อได้รับคุกกี้ รวมทั้งสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้เข้ามาอยู่ในบราวเซอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานคุกกี้ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

 2. การขอข้อมูลเพิ่มเติม

  บริษัทอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดโปรโมชั่น หรือเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน เมื่อบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว จะแสดงให้ท่านเห็นเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ เช่น มี Popup เล็กๆ ขึ้นมาถามข้อมูลวันเกิดของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้มอบสิทธิพิเศษในเดือนเกิดให้แก่ท่านในโอกาสต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถปิดหน้าจอ Popup ได้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเข้าไปที่ บัญชีของฉัน (My Account)

 3. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

  บริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

 4. ข้อควรระวัง

  ท่านจะต้องรักษา Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งเมื่อต้องการออกจากเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูล