buyer protection

วิธีคืนสินค้า/ขอเงินคืน

จีเจฮับมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจสินค้า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ยึดตามวันที่อากรแสตมป์ที่ติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์) โดยลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือขอรับเงินคืนได้ โดยการส่งคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ www.gjhub.com โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคืนสินค้า เกิดขึ้นได้ 2 กรณี ได้แก่

 1. การตีคืนสินค้า ในกรณีลูกค้าปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง
  • เมื่อคุณได้รับสินค้าที่มีสัญลักษณ์ gjhub.com บนกล่องบรรจุภัณฑ์ แล้วพบว่ากล่องมีความชำรุด ฉีกขาด เปียก เปื่อย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ก่อนถึงมือคุณ ขอให้คุณถ่ายรูปกล่องพัสดุดังกล่าวไว้โดยถ่ายให้เห็นส่วนที่มีความเสียหาย แล้วปฏิเสธไม่เซ็นต์รับพัสดุดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง พัสดุจะถูกตีคืนไปยังเจ้าของสินค้าทันที โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
  • จากนั้นขอให้คุณแจ้งการตีคืนสินค้าให้จีเจฮับทราบที่ Email: [email protected] เราจะประสานงานกับเจ้าของสินค้า เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับคุณโดยเร็ว
 2. การจัดส่งสินค้าคืน หลังจากที่ลูกค้าเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว
  • หากคุณเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ออกแล้วพบว่า ได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย สินค้ามีความชำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ขอให้คุณถ่ายรูปสินค้าดังกล่าวไว้ โดยถ่ายให้เห็นส่วนที่เกิดความเสียหาย
  • จากนั้นขอให้คุณ Login เข้าสู่เว็บไซต์ แล้วส่งคำร้องขอคืนสินค้ามาที่จีเจฮับ หรืออีเมลมาที่ [email protected] เราจะประสานงานกับเจ้าของสินค้า เพื่อพิจารณาคำร้องขอคืนสินค้าของคุณ หากเจ้าของสินค้าตอบอนุมัติให้คืนสินค้าได้ ขอให้คุณจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนแก่เจ้าของสินค้า ตามที่อยู่ผู้ส่งซึ่งระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์
  • ค่าจัดส่งสินค้าคืนเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า โดยเจ้าของสินค้าจะพิจารณาชดเชยให้แก่ลูกค้าตามสมควร เช่น การให้ของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากฝั่งเจ้าของสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. ให้คุณส่งคำร้องขอคืนสินค้า โดยการ login เข้าสู่เว็บไซต์ www.gjhub.com แล้วคลิกรายการสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอคืนสินค้า” ด้านหลังสินค้าที่คุณไม่พึงพอใจ
  รูปตัวอย่าง
 2. คุณสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 แบบคือ “ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่” หรือ “ขอรับเงินคืน” จากนั้นให้ระบุเหตุผลความไม่พึงพอใจพร้อมแนบรูปสินค้า แล้วกดส่งคำร้องดังกล่าวให้จีเจฮับ
 3. จีเจฮับจะประสานงานกับเจ้าของสินค้าเพื่อพิจารณาคำร้องของคุณ แล้วจะแจ้งให้คุณดำเนินการจัดส่งสินค้าคืนในลำดับต่อไป
 4. กรณีที่คุณไม่พึงพอใจสินค้าทุกรายการที่ได้รับ ขอให้จัดส่งสินค้าคืนทั้งหมด โดยส่งกล่องสินค้า ใบรับรองสินค้า (Certificate) อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับคืนแก่เจ้าของสินค้าทั้งหมด
 5. กรณีที่คุณไม่พึงพอใจสินค้าเพียงบางรายการ ขอให้จัดส่งสินค้าชิ้นที่ไม่พอใจ พร้อมใบรับรองสินค้า (Certificate) และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวคืนทั้งหมด หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องส่งคืนสิ่งใดบ้าง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่จีเจฮับก่อนการจัดส่งสินค้าคืน
 6. กรุณาบรรจุหีบห่อให้แน่นหนาเสมือนตอนที่คุณได้รับสินค้า เช่น ห่อด้วยพลาสติกกันแรงกระแทก (Air Bubble) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าที่ถูกส่งคืน
 7. กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับ ตามชื่อที่อยู่เจ้าของสินค้า ซึ่งระบุไว้บนกล่องพัสดุตอนที่คุณได้รับสินค้า หากคุณไม่แน่ใจกรุณาสอบถามที่อยู่ในการจัดส่งจากเจ้าหน้าที่จีเจฮับก่อนจัดส่ง
 8. กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่ง เป็นชื่อที่อยู่ของคุณ พร้อมทั้งเขียนคำว่า “คืนสินค้า” ไว้บนกล่อง ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
  รูปตัวอย่าง
 9. กรุณาจัดส่งสินค้าคืนด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริการของ FedEx
 10. หลังการจัดส่งสินค้า กรุณาแจ้งหมายเลขพัสดุ (Tracking Number) ให้จีเจฮับทราบ เพื่อให้เราสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าคืน และประสานงานกับเจ้าของสินค้าได้
 11. เมื่อเจ้าของสินค้าได้รับสินค้าคืนแล้ว จะมีการตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ แล้วจึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้คุณ หรือพิจารณาคืนเงินให้เป็นลำดับต่อไป

จีเจฮับขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. กรณีสินค้าเป็นเครื่องประดับมูลค่าสูง (Fine Jewelry) สินค้าต้องยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่ได้เกิดการชำรุดจากการใช้งาน หากมีการนำไปสวมใส่แล้วเกิดอุบัติเหตุ ทำให้สินค้าชำรุดอันเกิดจากความไม่ระมัดระวังของผู้สวมใส่เอง เช่น การฉีดน้ำหอมโดนเครื่องประดับจนตัวเรือนเปลี่ยนสี, การจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง ทำให้หน้าอัญมณีโดนขีดข่วน, การทำตกจากที่สูงจนอัญมณีหลุดจากตัวเรือน การถูกความร้อน ของมีคม หรือถูกบีบอัด เหล่านี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 2. กรณีสินค้าเป็นนาฬิกา สร้อยคอ หรือสร้อยข้อมือ หากมีการนำไปปรับขนาด ตัดข้อ แกะสลัก หรือกระทำการอื่นใดที่ส่งผลให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม จะถือว่าสินค้าดังกล่าวพ้นจากการรับประกันทันที
 3. กรณีสินค้าเป็นอัญมณีที่ถูกซีลในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ การคืนสินค้าจะต้องคืนตามสภาพเดิมที่ได้รับ หากลูกค้าทำการตัด ฉีก แกะบรรจุภัณฑ์จนทำให้อากาศเข้าไปภายในถุงแล้ว จะถือว่าสินค้าดังกล่าวพ้นจากการรับประกันทันที และไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้
 4. กรณีสินค้าเป็นอัญมณีคู่เหมือน หรือเป็นเซตที่เหมือนกัน หากคุณพิจารณาแล้วไม่พอใจสินค้าเม็ดใดเม็ดหนึ่ง คุณจะขอเก็บไว้บางส่วนแล้วคืนบางส่วนมิได้ การคืนสินค้าจะต้องส่งคืนทั้งเซตเท่านั้น
 5. สินค้าที่ไม่มีการรับประกันความพึงพอใจ เช่น เครื่องประดับแฟชั่น อุปกรณ์ เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่มักไม่รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้ากรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า
 6. ของแถมและของสมนาคุณที่ได้รับ ไม่สามารถขอเปลี่ยนคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้
 7. กรณีสีของสินค้าจริงที่ได้รับ แตกต่างจากรูปภาพสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์เพียงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากการตั้งค่าความเข้มของสีบนจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน จีเจฮับขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า

ข้อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

 1. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าจัดส่งสินค้าคืนเจ้าของสินค้า
 2. เจ้าของสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหลังหมดระยะเวลา 7 วัน

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ [email protected] หรือติดต่อเจ้าของสินค้าโดยตรง เพื่อขอรับบริการหลังการขาย

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. จีเจฮับจะคืนเงินให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าระบุความต้องการว่า “ขอเงินคืน”
 2. หากลูกค้าระบุความต้องการว่า “ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่” แต่เนื่องจากเจ้าของสินค้าไม่มีสินค้าชิ้นใหม่เปลี่ยนให้ จีเจฮับจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าแทน
 3. จีเจฮับจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าภายใน 2-7 วันทำการ นับจากวันที่จีเจฮับได้ตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้ากับทางเจ้าของสินค้าแล้ว